Artikel 1:
Definities In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft
gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden;
b. Leverancier: hierna te noemen, Gielen Reclame BV, die de opdracht als bedoeld onder a
heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft
uitgebracht;
c. Informatiedragers: middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen,
bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of
andere gegevens, een en ander in de meest ruime betekenis van het woord.


Artikel 2: Algemeen
1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de
nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de leverancier gesloten overeenkomsten.
2. Algemene (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien
uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze
leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.


Artikel 3: Offertes, aanbiedingen
1. Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting,
voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht de leverancier niet tot het sluiten van een
overeenkomst met de opdrachtgever.
2. Aanbiedingen van de leverancier zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder
afwijkingen worden aanvaard. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien
dit niet binnen een maand is aanvaard. Onder aanbod wordt verstaan een aan de leverancier
gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald, dat door de
aanvaarding ervan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat.


Artikel 4: Annulering
1. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat de leverancier met
de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor de leverancier
ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door de leverancier geleden
verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die de leverancier reeds ter
voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit,
ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.
2. Annulering van overeenkomsten tot vervaardiging van periodieke producties is niet
mogelijk.


Artikel 5: Prijs
1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de overheid
opgelegde heffingen.
2. De prijs die de leverancier voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt
uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
3. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van
de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een
evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
4. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan de overeenkomst een of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke
inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethoden en
gehanteerde calculatietarieven worden berekend.
5. Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel tussen partijen
geen prijs is overeengekomen, indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven of
de overeengekomen prijs krachtens deze algemene voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt
de prijs respectievelijk de wijziging bepaald op een in de grafische industrie als redelijk
beschouwd bedrag.


Artikel 6: Prijswijzigingen
1. De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van
de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van
de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de
overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten
socialeverzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van
nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffin gen op grondstoffen, energie of
reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen,
omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.
2. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of
modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of
databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te
leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die
de leverancier tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de
overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de
overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid


Artikel 7: Betalingstermijn
1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs, de overige krachtens de
overeenkomst verschuldigde bedragen en de krachtens deze leveringsvoorwaarden te
vergoeden schade te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum of datum dat het schadebedrag
schriftelijk door de leverancier kenbaar is gemaakt, zonder zich op enige korting, verrekening
of opschorting te kunnen beroepen. De betaling dient evenwel contant bij aflevering plaats te
vinden indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening
van een beroep of bedrijf. Bij niet tijdige betaling als even bedoeld is de opdrachtgever in
verzuim zonder dat ingebrekestelling door de leverancier is vereist.
2. De leverancier is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering
van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen van de
voor de gehele levering gemaakte kosten zoals die van speciaal voor dit project ingekochte
materialen.
3. De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities,
gehouden op eerste verzoek van de leverancier zekerheid te stellen voor de voldoening van de
krachtens de overeenkomst aan de leverancier te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid
zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten
behoorlijk gedekt is en dat de leverancier daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen.
Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van de leverancier
tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden. 4. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze
wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de
factuurdatum over dit bedrag de wettelijke handelsrente, of zo van toepassing, de wettelijke
rente, verschuldigd. De leverancier is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te
brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin de opdrachtgever zijn
verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen.
5. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever naast het
verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding
van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten
voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. Indien levernacier aantoont kosten te
hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding
in aanmerking.
6. De opdrachtgever is jegens leverancier de door haar gemaakte gerechtelijke kosten
verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien
leverancier en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene
voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke
uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende
mate in ongelijk wordt gesteld.


Artikel 8: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud
1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar de leverancier
zijn bedrijf uitoefent.
2. De leverancier is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren.
3. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering
van de krachtens de overeenkomst door de leverancier te leveren zaken. De opdrachtgever zal
ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet
na eerste verzoek van de leverancier bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is
overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.
4. Iedere levering van zaken door de leverancier aan de opdrachtgever geschiedt onder
voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan
waartoe hij uit hoofde van enige overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.
5. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening
van de opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen. De opdrachtgever draagt
steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data
door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van
enig technisch middel. Het aannemen van zaken van de leverancier door de vervoerder geldt
als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief
of het ontvangstbewijs blijkt.
6. De leverancier is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk
is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de
opdrachtgever.


Artikel 9: Termijn van levering
1. Een door de leverancier opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en
uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve
strekking. De leverancier is, ook bij een overeengekomenuiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld.
2. De binding van de leverancier aan een overeengekomen uiterste termijn van levering
vervalt indien de opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst of het
bepaalde in lid 2 van artikel 7 van deze voorwaarden niet nakomt.
3. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door de leverancier gehouden al
datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door de
leverancier mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van
vragen van de leverancier, het voorkomen van gebrekkige toeleveringen als bedoeld in lid 2
van artikel 6.
4. Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel en het in lid
3 van artikel 7 bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer
bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door de
leverancier nodig is. De leverancier is alsdan, onverlet de hem krachtens de wet toekomende
rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever
dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal de leverancier de overeenkomst alsnog binnen een
redelijke termijn uitvoeren.


Artikel 10: Onderzoek bij aflevering
1. De opdrachtgever is gehouden bij aflevering te onderzoeken of de leverancier de
overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden de leverancier er terstond van
in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt.
2. De leverancier is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke onvoorzienbare
verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en
producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.
3. De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden
de prijs te verlagen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen
specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na de
ontvangst van werktekeningen, modellen en van zet- druk- of andere proeven. De leverancier
zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud
van de door hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk
overeengekomen prestatie afwijkt.


Artikel 11: Overmacht.
1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis
verhinderen.


Artikel 12: Technische eisen enz.
1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is
leverancier er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische
eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land
waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de
overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van
alle benodigde gegevens en specificaties.
2. Alle andere technische eisen die door de opdrachtgever aan de te leveren zaken worden
gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de
koopovereenkomst door de opdrachtgever nadrukkelijk te worden gemeld. 3. Kleurstandaarden in digitale files zoals RAL, PMS, CMYK etc. worden via ripsoftware
getransformeerd naar fullcolorprints, dit is een benadering van de kleur en kan afwijken van
verwachtingspatroon.


Artikel 13 Garantie
1. Leverancier hanteert de door de producent/leverancier gehanteerde garantietermijn voor de
geleverde producten. De garantie geldt niet voor: krassen, schrammen, weersinvloeden op het
materiaal.
2. Indien de zaak een ontwerp, materiaal of fabricage fout vertoont heeft de opdrachtgever
recht op herstel van de zaak. leverancier kan er voor kiezen om de zaak te herstellen. De
opdrachtgever heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
3. Garantie zelfklevend vinyl geld niet als ondergrond niet droog, glad en vrij van siliconen
(verf) is.
4. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling dan wel het
niet juist opvolgen van instructies, of dat er sprake is van schade door ongebruikelijke
weersomstandigheden.
5. Garantie vervalt ook als door opdrachtgever opgegeven levertermijn, verwerkingsprocessen
verkort moeten worden, zodat uitdampen, drogen en harden van het geleverde product niet
volgens verwerkingsvoorschriften kunnen worden uitgevoerd.
6. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie
beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.
7. Opdrachtgever kan geen enkel recht op genoemde garantiebepalingen, zoals in dit artikel
genoemd ontlenen, voordat algehele betaling, conform de factuur van leverancier , van de
geleverde zaken heeft plaats gevonden.
8. Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieksgarantie resp. importeursgarantie of
groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.


Artikel 14: Visualisatie, druk- of andere proeven
1. De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van de leverancier
ontvangen zet, druk of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en
deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan de leverancier terug te zenden.
2. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat de leverancier
de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
3. De leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt
zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
4. Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen
prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze
proeven in de prijs zijn inbegrepen.


Artikel 15: Wijziging van de voorwaarden.
1. Leverancier is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen
treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Leverancier zal de
gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van
inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra
hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 16: Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van de leverancier uit hoofde van de overeenkomst met
opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.
2. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of
nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft
bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen,
heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
3. De leverancier is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of
verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.
4. De leverancier is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door hem van de
opdrachtgever ontvangen en door de leverancier te bedrukken, te bewerken of te verwerken
materiaal of producten, indien de opdrachtgever de leverancier niet uiterlijk bij het aangaan
van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze
materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste
voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
5. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade aan ondeugdelijke ondergronden (al dan niet
veroorzaakt door derden) zoals autolakken of wanden/panelen etc.
6. Indien de leverancier ter zake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst
met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde
aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem ter zake volledig vrijwaren en de
leverancier alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.
7. In geval van plaatsingswerkzaamheden wijst opdrachtgever een plaatsingslocatie aan, vrij
van puin of leidingen en markeert deze met. Eventuele kabel en/of leidingbreuk is voor risico
van opdrachtgever.
8. Graafwerkzaamheden dienen vooraf met klicmelding gemeld te worden door
opdrachtgever.
9. Plaatsing reclame-uitingen dient te gebeuren met gemeentelijke vergunningen, zonder deze
vergunningen is leverancier niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen.


Artikel 17: Toepasselijk recht.
1. Op elke overeenkomst tussen leverancier en opdrachtgever is Nederlands recht van
toepassing.


Artikel 18: Leveringsvoorwaarden Gielen Reclame BV
De leverancier is niet aansprakelijk voor de inhoud van de door de opdrachtgever aan te
leveren materialen of producten en het uiteindelijke gebruik van de door de leverancier te
leveren zaken. Met het verstrekken van de opdracht verklaart en garandeert de opdrachtgever
geen teksten afbeeldingen, ontwerpen, merken of andere werken waarop auteursrechten rusten
van derden te gebruiken zonder dat hij daarvoor de benodigde toestemming heeft en de aan te
leveren materialen of producten en het uiteindelijke gebruik van de door de leverancier te
leveren zaken geen inbreuk maken op de rechten van derden, inclusief auteursrecht,
merkrecht en recht op publicatie of privacy. Door het plaatsen van een opdracht geeft de
opdrachtgever leverancier ook de vereiste toestemming om de zaken te produceren. Indien er
toch sprake zou zijn van inbreuk op rechten van derden, dan is uitsluitend de opdrachtgever
aansprakelijk en is opdrachtgever verplicht de hierdoor door de leverancier ontstane schade te vergoeden. Onder deze schade wordt in ieder geval begrepen de door de leverancier te maken
kosten voor juridische bijstand indien de leverancier wegens vermeende inbreuk op zijn
rechten door een derde wordt aangesproken alsmede bedragen die de leverancier uit hoofde
daarvan aan die derde dient te voldoen, zowel in het kader van een minnelijke regeling als op
grond van een gerechtelijke uitspraak.